Portfolio

AmazonFresh: Holiday Photoshoot

AmazonFresh: Holiday Photoshoot

AmazonFresh Pickup: Production Design

AmazonFresh Pickup: Production Design

Amazon.com/Books

Amazon.com/Books

Iridescent: Photoshoot

Iridescent: Photoshoot

Amazon: Print Marketing

Amazon: Print Marketing

Sewsephine Kids: Brand

Sewsephine Kids: Brand

Neon Doves: Brand

Neon Doves: Brand

FrewinHermerTherapy.com

FrewinHermerTherapy.com

Neon Doves: Photoshoot Series

Neon Doves: Photoshoot Series

Perilune Jewelry: Photoshoot

Perilune Jewelry: Photoshoot

Madd Bakes: Photoshoot

Madd Bakes: Photoshoot

Free People: Merchandising

Free People: Merchandising

Savannah Boutique: Photoshoot Series

Savannah Boutique: Photoshoot Series

Bluenotes: Merchandising

Bluenotes: Merchandising

Sketchbook

Sketchbook